Tüzük

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

(ÇUKUROVA TIPMED)

TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı

Madde 1- Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda çalışmak ve etkinliklerde bulunmak üzere ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ kurulmuştur.Aşağıdaki maddelerde “ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ (ÇUKUROVA TIPMED) kısa adı ile anılmıştır.

 

Merkez ve Şubeler

Madde 2- Derneğin merkezi ADANA’dadır. Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak Adana’nın merkez ilçe ve ilçeleri ile diğer il, merkez ilçe ve ilçelerde birer şube açabilir.

 

Amaç ve Çalışma Konuları

Madde 3- ÇUKUROVA TIPMED’in amacı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlarını tek bir çatı altında toplayıp, mezunlar arasında sosyal ve kültürel anlamda dayanışma olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

3.1) Mezunlar arasında dayanışma, birlik ve yardımlaşmayı sağlamak.

3.2) Mezunların sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve mesleki alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak.

3.3) Çukurova Üniversitesi’nin ve Tıp Fakültesi’nin özel ve diğer belirli günlerinde, anma ve kutlama programlarına iştirak etmek ve destek vermek.

3.4) Mezunların ve üyelerin ihtiyaç fazlası kitap, defter, ders notu, alet ve edevatlarını toplayarak, halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan ve maddi sıkıntısı olan öğrencilere ulaştırmak.

3.5) Mezunların bilgi ve mesleki becerilerini arttırmak ve geliştirmek amacıyla kurs, konferans, panel, sempozyum, kongre gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek, mesleki araştırma yapmak ve bunların sonuçlarını yayımlamak.

3.6) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

3.7) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, kütüphane ve lokal açmak.

3.8) Başarılı ve gereksinimi olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine burs ve yardım sağlar.

3.9) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
3.10) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
3.11) Diğer derneklerle veya vakıf, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için işbirliği yapmak veya plâtformlar oluşturmaktır.

Çalışma Biçimi

Madde 4- Dernek amacını geliştirmek için,

4.1) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve üye kaydeder,

4.2) Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir arttırıcı projeler uygular,

4.3) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, kurslar, açık oturumlar ve forumlar düzenler; sergiler ve kermesler açar,

4.4) Dernek bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar,

4.5) Kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar,

4.6) Yurt içi ve yurt dışında sportif ya da turistik nitelikte geziler düzenler,

4.7) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir.

4.8) Gerekli diğer çalışmaları yapar.

Çalışma İlkeleri

Madde 5 – Dernek amatör bir kuruluş olup, çalışma ve toplantılarında hiçbir biçimde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülemez, tartışılamaz ve uygulanamaz.

 

Dernek Amblemi ve Renkleri

Madde 6 – Derneğin amblemi tıbbıyeliyi simgeleyen yılan figürü, mezuniyet şapkası çerçevesinde derneğin açık adın’dan oluşan kompozisyondur. Dernek renkleri ise, kırmızı, ve siyahdır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılmaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Üyelik Koşulları

Madde 7 – Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları derneğe üye olabilirler.

Üyelik Türleri

Madde 8 – Derneğin, Etkin, Onursal (fahri) ve Doğal Üye olmak üzere üç tür üyeliği vardır.

8.1) Etkin Üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üye Etkin Üye’dir. Etkin üye’nin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükler ise, özel ve Genel Kurul toplantılarına katılma, ödenti ve katılma paylarını, zamanında ödeme, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

8.2) Onursal Üye: Dernek amaç ve çalışma konularında belirli ve önemli büyük hizmetleri ile katkılar olan kişilere Yönetim Kurulunun toplanıp salt çoğunlukla vereceği karar ile verilen üyeliktir. Onursal üye sayısı, toplam üye sayısının %5’ini geçmeyeceği gibi 40 yaşını tamamlamamış olanlar Onursal Üye olamazlar. Onursal Üyeler, organlara seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp her türlü ödenti ve katılma payları Dernekçe karşılanır.

8.3) Doğal Üye: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmayan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan lisansüstü, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyeleri ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmayan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden master, doktora ve uzmanlığını almış başka kurumlarda çalışanlar Doğal Üye’dir. Doğal Üyeler, organlara seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp, katılma payları hariç her türlü ödentileri ödemezler. Derneğin her türlü etkinlik ve faaliyetlerine katılırlar.

Üyelik İşlemleri

Madde 9 – Etkin üyelik koşullarını içeren adayların üyeliğe alınmalarında aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

9.1) Aday üyece “Üyelik Bildirimi”nin doldurulması ve imzalanmasından sonra Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına ekleri ile birlikte müracaatları,

 9.2) Yönetim Kurulunun “Üyelik Bildirimi” ve inceleme Raporu doğrultusunda gerekli görüşmeyi yaparak aday Etkin Üye hakkında başvuruya cevap süresi göz önünde tutulmak suretiyle olumlu ya da olumsuz karar verilmesi,

9.3) “Üyelik Bildirimi”nin Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç 30 gün içinde aday isteğinin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi Etkin Üyeliğe kabulü bildiren yazı ile veya ilan panosu yazılarak bildirilmesi,

9.4) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra Dernek Üyeleri Defterine kimliğinin işlenmesi ve Etkin Üye Kimlik Belgesi’nin verilmesi,

9.5) Belirtilen süre içinde Etkin Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen aday hakkındaki üyeliğe kabul kararı kendiliğinden kalkar ve aday aradan en az altı ay geçmedikçe üyelik için yeniden başvuramaz.

9.6) Etkin Üyelik isteğinin reddine ilişkin karar kesin olup hiçbir mercide itiraz edilemez.

Üyelikten Ayrılma

Madde 10- Hiç kimse üyeyi dernekte üye kalmaya zorlayamaz. Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenlerinin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve katılma payları tam olarak alınır.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11- Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.

11.1) Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve ana tüzük hükümlerine aykırı davranmak,

11.2) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, dernek faaliyetlerini engellemek, söz ve hareketleriyle dernek üyelerini küçük düşürmek,

11.3) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek,

11.4) İki yıl üst üste üyelik aidatını ödememek.

Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılmaya İlişkin İşlemler

Madde 12 – Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

12.1) Üyelik sıfatı sona eren üyenin Dernek Üyeleri Defteri’ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.

12.2) Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin ödenti ve katılma payları borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

12.3.) Ölen üyenin varsa eşi, yoksa üyelik koşullarını taşıyan çocuklardan birisi, ölüm tarihini izleyen bir yıl içinde, başvurması durumunda Giriş Ödentisi ödemeden Etkin Üyeliğe kabul edilebilir.

12.4) Üyelikten çıkarılan ya da Dernek lokaline sokulmamasına karar verilen kişiler, diğer Etkin ya da Onursal ya da Doğal bir üyenin konuğu olarak dahi bu yerlere giremezler.

Üye Disiplin Hükümleri

Cezayı Gerektiren Eylemler

Madde 13 – Üyeler, aşağıda belirtilen davranış ve hareketlerde bulunmaları durumunda Yönetim Kurulunun kararı ile cezalandırılırlar.

13.1) Dernek lokali ile araçlarında bulunanların rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak söz ve eylemlerde bulunmak,

13.2) Dernekte, üyelik sıfatına bakılmaksızın herhangi bir kişiye ya da Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile personel ve işçilerine eylemli tecavüzde bulunmak, küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,

13.3) Derneğin manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak,

13.4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz ve malzemelerine zarar vermek,

13.5) Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kararlarına karşı çıkmak, uymamak,

13.6) “Üyelik Bildirimi”nde yalan ve yanlış bilgi vermek, Yönetim Kurulunca bu konu ile ilgili yapılan çağrıya uymamak; Yönetim Kurulunda yalan ya da yanıltıcı sözlü ya da yazılı beyanlarda bulunmak,

13.7) Dernek içinde ya da dışında özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile kişiliğini ya da Derneğin onurunu zedeleyeceği kaygısını ve sonucunu doğurmak; onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek ya da bu nitelikte bir suç nedeniyle hüküm giymek; dernek kurma hakkını yitirmek; kendisine ceza verilen bir üyenin ceza verilmesini gerektiren bir eylemini tekrarlamak,

13.8) Yönetim Kurulunca düzenlenen yönetmeliklere aykırı davranmak,

13.9) Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,

Cezalar

Madde 14 – Yönetim Kurulu, hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunmasını da aldıktan sonra, aşağıda gösterilen cezaları takdiren verir.

14.1) UYARI: En az ceza olup üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez.

14.2) KINAMA: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

14.3) GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA: Üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle, bir haftadan az ve iki yıldan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesi ve Dernek lokaline girmesinin önlenmesi olup Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

14.4) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Üyenin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda Dernekteki üyelik kaydının silinmesidir. Ceza kararı Dernek tahtasına asılır ve Dernek üyeleri defterine gereken kayıt düşülür.

Cezalara İlişkin İşlemler

Madde 15 – Yönetim Kurulu, cezaların saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar ve kararlar alır.

15.1) Hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunması gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından ya da Nayip Üye tarafından sözlü olarak ya da yazılı olarak alınır. Savunması alınmadan üyeye ceza verilemez. Ancak, yapılan sürekli çağrıya rağmen gelmeyen ya da kabul edilebilir bir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış sayılır.

Yönetim Kurulu, üyenin lehinde ve aleyhinde bulunan tüm kanıtları toplar gereğinde diğer üyeler ile kişileri dinler.

15.2) Yönetim Kurulu üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine, kanıtlara, savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir. Şu kadar ki Derneğe üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olmuş kişiler üyelikten çıkarılırlar.

Aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağırı verilir.

15.3) Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet ya da haklılığı nedeniyle tekerrür unsuru uygulanamayacağı gibi eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Verilen ceza, pişmanlık duyulduğu ve tekrarlanmayacağı kanısına varılırsa ertelenebilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen üyenin bir yıl içinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.

15.4) Cezayı gerektiren eylem, tesislerden yararlanma konumunda bulunanlardan biri tarafından işlenmiş ise işleyen hakkında eylemin ağırlığına göre süreli ve süresiz Dernek lokalinden yararlanma olanakları kaldırılır ve aynı zamanda ilişkili üyenin dikkati çekilir.

Cezayı gerektiren eylemi işleyen üyenin konuğu ise konuk hakkında Dernek lokaline sokulmama kararı alınır. Gerekiyor ise üye hakkında da süreli ya da süresiz olarak “konuk getirmeme” cezası alınabilir.

Süreli ya da süresiz olarak üyelikten uzaklaştırılan üye, Dernek lokaline konuk olarak getirilemez.

15.5) Ağır bir cezayı gerektiren bir eylemin işlenmesi üzerine Yönetim Kurulu, bir önlem niteliğinde olmak üzere eylemi işleyen hakkında kesin karar alınıncaya kadar Dernek lokalinden yararlanma hakkını önleme kararı alabilir.

15.6) Cezayı gerektiren eylemin tarihi ya da öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesi ile disiplin kovuşturması yapılamaz.

15.7) Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına, kovuşturma açılan üyenin ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişinin kimliği, hakkındaki cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir örneği hakkında karar alınan üyeye ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişiye tebliğ edilir.

Cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında gerekiyorsa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Cezalara İtiraz

Madde 16 – Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğinden başlamak üzere 15 gün içinde üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak Genel Kurul toplantısı gündemine konulacak madde uyarınca üye savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul itiraz üzerine, cezayı kaldırır ya da onaylar. Onay kararı üzerine onay tarihini izleyen bir ay içinde üyenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır.

Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri itiraz halinde, Genel Kurul kararına kadar devam eder. Yönetim Kurulunun, üyelikten çıkarılma cezası dışındaki cezaları kesin olup herhangi bir yere itiraz edilemez.

Organlar

Dernek Organları

Madde 17 – Derneğin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir.

17.1) Genel Kurul

17.2) Yönetim Kurulu

17.3) Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde 18 – Dernek Genel Kurulu, her üç yılda bir olağan olarak Ocak ayında Etkin Üyelerin katılması ile toplanır.

Olağan Genel Kurul, üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla Dernek Merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 19 – Dernek Genel Kurulunu toplantıya çağrıda aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

19.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip Etkin Üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

19.2) Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yazılı belgenin elden teslimi, faks, elektronik posta ve benzeri iletişim yöntemleri ile duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az 60 günden çok olamaz.

19.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

19.4) Toplantı çoğunluk sağlanmaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapıldığı şekliyle, yazılı belgenin elden teslimi, faks, elektronik posta ve benzeri iletişim yöntemleri suretiyle tekrar üyelere duyurulur.

Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

19.5)Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 20 – Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

20.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”deki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler imzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

20.2) Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir.

20.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

20.4) Her Etkin Üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

20.5) Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 21 – Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

21.1) Dernek üyelerinin yazılı ve imzalı isteği üzerine yönetim kurulunun oy çoğunluğu ile alacağı karar,

21.2) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

21.3) Denetleme Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yönetim ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 22 – Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1) Türk yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

22.2) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerinin görüşüp onaylamak,

22.3) Çalışma dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek.

22.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurul üyelerini aklamak,

22.5) Dernek ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.

22.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

22.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak.

22.8) Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

22.9) Derneğin uluslar arası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

22.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

22.11) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 22.12) Derneğin şubelerinin açılmasına, yetkilerinin saptanmasına ve kurucularının belirtilmesine karar vermek.

Yönetim Kurulu

Madde 23 – Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşan biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

23.1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun önceden vereceği karara göre, gizli oyla seçilmiş en az (7) asıl üye ile (7) yedek üyeden oluşur.

23.2) Yönetim Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle görevden ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması durumunda, sıradaki yedek üyenin katılmasından sonra gizli oyla Başkan seçimi yapılır.

23.3) Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin kalan görev sürelerini tamamlarlar, Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

23.4 Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.

23.5) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman, Halkla İlişkiler ve Yayın, Sosyal çalışmalar ve Eğitim komitelerinin başkanlarını seçer.

23.6) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

23.7) Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı, yarıdan bir fazladır.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 24 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

24.1) Yasalar ve Ana tüzük hükümlerini uygulama; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

24.2) Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer Kurul üyelerine yetki vermek,

24.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak.

24.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerinin hazırlamak,

24.5) Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konulardan uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmalarına karar vermek.

24.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini yerini ve gündemini saptamak,

24.7) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

24.8) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

24.9) Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

24.10) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

24.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak.

24.12) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Denetleme Kurulu

Madde 25 – Derneğin yetkili iç denetim organı bulunan Denetleme Kurulu Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan  ve bir Sözcü seçer.Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2)’dir Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

25.1) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,

25.2) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilem ve önerilerini belirtmek,

25.3) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

Ortak Hükümler

Madde 26 – Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

Şubeler

Madde 27 –Genel kuruldan aldığı yetkiye dayanarak, Yönetim Kurulu, Kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak Şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi yetkili kılınarak Şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp Şubeyi kurmalarına izin verilir.

Şube açmaya yetkili kılan kişiler, kurucularının ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ya da sanatlarını, konutlarını, uyruklarını, Şube merkezi ile adresini, Şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya Dernek Ana Tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesi eklenir.

Hukuksal Durum

Madde 28 – Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenmiş; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

Şubelerin Organları, Görev ve Yetkileri

Madde 29 – Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

29.1) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile her üç yılda bir olağan olarak genel merkez genel kurul tarihinden en geç 60 (Altmış)  gün önce gerçekleştirir.

29.2) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

29.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen üç asil ve üç yedek Denetçiden oluşur.

29.4) Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 19.20.21 ve 22. Maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

29.5) Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 23 ve 24. Maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

29.6) Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 25. Maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

29.7) Şube üyeleri aynı zamanda Dernek Üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

29.8) Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup uygulamaya ve merkez – şube  ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

Mali Hükümler

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

Madde 30 – Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderleri çizelgesindeki ödenekleri aşamaz.

Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilebilir.

Derneğin Gelirleri

Madde 31 –Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

31.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen Etkin Üyeler için, öngörülen tutardır. Derneğe giriş aidatı 1 ( Bir ) TL.’dir. Giriş aidatının miktarı Yönetim Kurulu kararı ile günün şartlarına göre arttırabilir ve azaltabilir.

31.2) Yıllık Ödenti: Etkin üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyelik kaydının devamı süresince ödenmesi zorunlu tutar olup, 1( Bir ) TL.’dir. Yıllık ödentinin miktarı Yönetim Kurulu kararı ile günün şartlarına göre arttırabilir ve azaltabilir.

31.3) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.

31.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

31.5) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

31.6) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

31.7) Diğer gelirler.

Dernek siyasi partilerden işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi içişleri Bakanlığı’nın izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntem

Madde 32- Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler kullanılır.

32.1) Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentisi yıl içerisinde tahsil edilir.

32.2) Dernek gelirleri,  Dernek Yönetim Kurulu kararı ile  matbaalarda bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Alındı Belgeleri matbaadan Başkan veya Sayman tarafından tutanakla   teslim alınır ve  alındı belgesi kayıt defterine sırasıyla kayıt edilir. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve yönetim kurulu başkanlığınca adlarına  yetki belgesi düzenlenir.Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

32.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz ya da kasa fişi aranır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

32.4) Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Defterler

Madde 33 – Dernek için aşağıda gösterilen ve Noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış defterler tutulur.

33.1) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve yıllık ödenti tahakkuk ve ödemeleri, üyelikten ayrıldıkları tarih bu deftere yazılır.

33.2) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kakarları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve altı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

33.3) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ile diğer kağıtlar tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılmak suretiyle bu deftere işlenir.

33.4) Gelir ve Gider Defteri: Üye aidatları, bağışlar ve diğer gelirler ile yapılan harcamalar tarih ve numara sırasına göre kaydedilir.

33.5) Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.

33.6) Alındı Belgesi Defteri: Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş noları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, ilgililerin imzaları bu deftere kaydedilir.

Diğer Hükümler

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği  

Madde 34-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde 35-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği (Çukurova Tıpmed) ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 36 – Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. 

Derneğin iç denetim şekli:

Madde 37 – Dernek iç denetimi esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 38-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Yürürlük

Madde 39 – Bu Ana Tüzük 23.02.1995 tarihinde yapılan Kurucular Genel Kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu ana tüzüğün tadilat ile oluşan son şekli 24.02.2010 tarihinde yapılan genel kurulun oybirliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 40 – Bu Ana tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ersin Akpınar        Mutlucan Karaman             Olga Özdener               Mustafa Kurthan Mert

Başkan                  Başkan Yardımcısı               Sekreter                       Sayman

Atilla Arıdoğan        Nejat Narlı                       Figen Doran

Üye                          Üye                                   Üye